Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY EDUKACJI JĘZYKOWEJ

„FACE 2 FACE WITH LANGUAGES”

 

Niniejszy Regulamin Szkoły Edukacji Językowej „FACE 2 FACE WITH LANGUAGES”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez firmę „FACE 2 FACE EWELINA WÓJCIAK, ANIKA ŚLĘZAK SPÓŁKA CYWILNA” zwaną dalej „Szkołą Edukacji Językowej”. Regulamin stanowi integralną część Umowy, jaką Szkoła Edukacji Językowej podpisuje z każdym Uczestnikiem/Klientem kursu. Gdzie termin „Uczestnik”, rozumiany jest jako osoba biorąca udział w kursie językowym, a „Klient”  jako rodzic/ opiekun prawny Uczestnika, a zarazem podmiot zawierający umowę ze Szkołą Edukacji Językowej „FACE 2 FACE WITH LANGUAGES”. W przypadku zajęć indywidualnych Klient może stać się Uczestnikiem i odwrotnie.

 

ROZDZIAŁ I. WSTĘP

 

 1. Szkoła Edukacji Językowej „FACE 2 FACE EWELINA WÓJCIAK, ANIKA ŚLĘZAK SPÓŁKA CYWILNA” z siedzibą przy ul. Słowackiego 15, 08-500 Ryki, woj. lubelskie (REGON 363347567, NIP 5060113756), oferuje kursy grupowe oraz indywidualne z języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Zajęcia kursowe prowadzone są w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej lub w  budynkach wybranych szkół państwowych. Zajęcia indywidualne prowadzone są w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem.
 3. Zapisy na kursy organizowane są przez cały rok w trybie ciągłym.
 4. Rok szkolny w Szkole Edukacji Językowej trwa dwa semestry. Szczegółowy harmonogram roku szkolnego uregulowany jest w dokumencie o nazwie HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO.
 5. Zajęcia prowadzone są przez Lektorów posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w nauczaniu.
 6. Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu oraz administracyjnemu.
 7. Zajęcia kursowe prowadzone są według indywidualnie dobieranego programu nauczania dla grup lub ucznia indywidualnego, który sporządzany jest lub zatwierdzany przez Metodyka Szkoły Edukacji Językowej.
 8. Tabele opłat kursów, harmonogram roku szkolnego 2017/2018 oraz opis kursów na rok szkolny 2017/2018 przedstawione są na stronie internetowej  www.f2f.edu.pl i stanowią integralną część regulaminu oraz stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 9. Szkoła Edukacji Językowej oraz Uczestnik/ Klient zawierają Umowę, zgodnie z którą Szkoła Edukacji Językowej zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w Umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania.

 

ROZDZIAŁ II. RODZAJE KURSÓW

Dla języka angielskiego:

 

1. PROGRAM “LITTLES” – zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, przeprowadzane w grupach max. 10 osobowych. Kurs składa się z 64 lekcji, w wymiarze 40 min. i nieodpłatnych konsultacji piątkowych odbywających się w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej

 

2. PROGRAM “KIDS ” – zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas 0-II, przeprowadzane w grupach max. 10 osobowych. Kurs składa się z 64 lekcji, w wymiarze 60 min. i nieodpłatnych konsultacji piątkowych odbywających się w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej.

 

3. PROGRAM “JUNIORS” – zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas III-V, prowadzone w grupach max. 10 osobowych. Kurs składa się z 64 lekcji, w wymiarze 70 min. i nieodpłatnych konsultacji piątkowych odbywających się w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej.

 

4. PROGRAM “TEENS” – zajęcia przeznaczone dla młodzieży z klas VI-VIII / II-III gim. , prowadzone w grupach max. 10 osobowych. Kurs składa się z 64 lekcji, w wymiarze 80 min. i nieodpłatnych konsultacji piątkowych odbywających się w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej.

 

5. PROGRAM 'YOUTHS' – zajęcia przeznaczone dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, prowadzone w grupach max. 10 osobowych. Kurs składa się z 34 lekcji, w wymiarze 90 min.
i nieodpłatnych konsultacji piątkowych odbywających się w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej.

 

6. PROGRAM “ADULTS” - zajęcia przeznaczone dla dorosłych, prowadzone w grupach max. 8 osobowych. Kurs składa się z 34 lekcji, w wymiarze 100 min.

 

7. PROGRAM „INDIVIDUAL” – zajęcia indywidualne, w wymiarze ustalonym z Klientem, odbywające się w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem.

 

Dla języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego:

Programy nauczania w przypadku II języka obcego nie są tak ściśle powiązane z wiekiem Ucznia, jak w przypadku nauki I języka obcego. W tej sytuacji bardziej liczy się to, który rok nauki Dziecko ma za sobą i jaka długość zajęć jest dla Niego odpowiednia. :

 

1. PROGRAM „DZIECIAKI” – zajęcia prowadzone w grupach max. 10 osobowych lub w formie indywidualnej. Kurs składa się z 34 lekcji, w wymiarze 60 min.

 

2. PROGRAM „MŁODZIAKI” – zajęcia prowadzone w grupach max. 10 osobowych lub w formie indywidualnej. Kurs składa się z 34 lekcji, w wymiarze 70 min.

 

3. PROGRAM „STARSZAKI” – zajęcia prowadzone w grupach max. 10 osobowych lub w formie indywidualnej. Kurs składa się z 34 lekcji, w wymiarze 80 min.

 

4. PROGRAM „INDYWIDUALNY” – zajęcia indywidualne, w wymiarze ustalonym z Klientem, odbywające się w siedzibie Szkoły Edukacji Językowej lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem.

 

 

ROZDZAŁ III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

 1. Każdy Uczestnik, który wcześniej uczył się języka obcego, po konsultacji z Metodykiem Szkoły Edukacji Językowej przystępuje do bezpłatnego testu poziomującego, oceniającego poziom zaawansowania wiedzy Uczestnika.
 2. Szkoła Edukacji Językowej zapewnia wysoką jakość nauczania z zastosowaniem strategii FACE 2 FACE, w oparciu o własne programy nauczania, poprzez stały nadzór metodyczny nad Lektorami, system szkoleń dla kadry, badanie opinii Klientów, wewnętrzny system oceny pracy Lektorów.
 3. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń stosownie do ilości miejsc na odpowiednich poziomach.
 4. Grupy kursowe tworzone są z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku, doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich Uczestników.
 5. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne. Szkoła Edukacji Językowej uwzględnia dni wolne, ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w harmonogramie na dany rok szkolny.
 6. Uczestnicy  otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec pierwszego semestru, lub na życzenia Uczestnika lub Klienta w trakcie semestru.
 7. Po zakończeniu bloku kursu Uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający przyrost kompetencji językowych. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu w Szkole Edukacji Językowej jest minimum 80%-owa obecność na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności, certyfikat zostanie wydany jedynie po wskazaniu przyczyn nieobecności i spełnieniu warunków zaliczenia materiału. Certyfikat zawiera informacje o poziomie kursu, ilości godzin oraz średnim wyniku testów semestralnych. W przypadku dopisania się do grupy w trakcie trwania kursu, na certyfikacie umieszczana jest informacja o okresie uczestnictwa Uczestnika w kursie w danym roku szkolnym. W przypadku gdy Uczestnik nie podszedł do jednego z dwóch testów semestralnych, certyfikat nie posiada informacji o wyniku testu.

 

ROZDZIAŁ IV. LICZEBNOŚĆ GRUP

 

 1. Kursy prowadzone są w grupach do 10 Uczestników.
 2. W czasie formowania się grupy (pierwsze 4 tygodnie) liczebność może być tymczasowo większa.
 3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kursu liczby Uczestników w grupie do mniej niż sześć, Szkoła Edukacji Językowej ma prawo, w porozumieniu z Klientami do:

                 a) zwiększenia liczby uczestników w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym

                     poziomie;

                 b) rozwiązania grupy, zwracając Klientom pieniądze za niezrealizowane zajęcia;

                 c) przejście na tryb zajęć indywidualnych;

                 d) zwiększenie stawki za godzinę lekcyjną.

       4. Szkoła Edukacji Językowej zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczebności grupy o dwóch Uczestników za  porozumieniem stron.

 

ROZDZIAŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

 1. Uczestnik ma prawo do:

1..a) otrzymania rzetelnej wiedzy;

1..b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny;

1..c) opieki wychowawczej i warunków zapewniających: bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie Jego godności;

1..d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;

1..e) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, osobowości;

1..f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

1..g) zmiany grupy w trakcie trwania kursu, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody Szkoły  Edukacji Językowej

1..h) otrzymania od Szkoły Edukacji Językowej zaświadczenia o ukończeniu kursu.

1..i) zgłaszania zastrzeżeń lub wniosków dotyczących Szkoły Edukacji Językowej i przebiegu kursu. Szkoła Edukacji Językowej ma obowiązek bezzwłocznie je rozpatrzeć i zareagować;

 

 1. Uczestnik ma obowiązek:

2..a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

2..b) rzetelnie przygotowywać się do zajęć i regularnie odrabiać prace zadawane do domu. W przypadku czterokrotnego braku pracy domowej, Uczestnik zobowiązany jest do nadrobienia zaległości na konsultacjach piątkowych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Lektorem Szkoły Edukacji Językowej;

2..c) nie zakłócać toku lekcyjnego poprzez spóźnianie się, opuszczanie sali lekcyjnej podczas zajęć, używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz dezintegrowanie pracy grupy;

2..d) przestrzegać ustalonych zasad organizacyjnych;

2..e) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;

2..f) dbać o mienie Szkoły Edukacji Językowej, a w przypadku jego zniszczenia ponieść koszty wyrządzonej szkody;

2..g) przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie, wszelkich decyzji oraz poleceń pracowników Szkoły Edukacji Językowej podczas zajęć kursowych.

 

ROZDZIAŁ VI. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

 

 1. Szkoła Edukacji Językowej zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach.
 2. Lektorzy mają obowiązek rzetelnie realizować program kursów.
 3. Lektorzy mają obowiązek przygotowywać i przeprowadzać test na koniec każdego semestru.
 4. Lektorzy zobowiązują się do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.
 5. W przypadku nieobecności Lektora, Szkoła Edukacji Językowej ma obowiązek zapewnić zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym z Klientami.
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestników niepełnoletnich dłuższej niż dwa razy pod rząd, Szkoła Edukacji Językowej zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Klientów (rodziców/opiekunów Uczestnika).
 7. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Szkoły Edukacji Językowej, Organizator nie refunduje poniesionych kosztów.
 8. Szkoła Edukacji Językowej ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników tylko podczas zajęć w budynku Szkoły Edukacji Językowej lub Szkoły Państwowej, w której odbywa się kurs. Za bezpieczeństwo Uczestników w drodze na zajęcia, w drodze powrotnej oraz w trakcie oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą Klienci (rodzice/opiekunowie).
 9. Szkoła  Edukacji Językowej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników.

      10.  Szkoła Edukacji Językowej gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznycch zmian w organizacji zajęć po zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych. Klientom, którzy nie akceptują zaproponowanych zmian przysługuje zwrot wpłaconych kwot za zajęcia niezrealizowane od momentu zaistnienia zmiany.

11. Szkoła Edukacji Językowej ma prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu w przypadkach zaistnienia zachowania sprzecznego z normami współżycia społecznego (np. na wniosek Lektora, jeśli Uczestnik uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektorów lub pozostałych Uczestników), rażąco narusza porządek zajęć kursowych, nietykalność cielesną innego Uczestnika, Lektora lub pracownika Szkoły Edukacji Językowej oraz szkół państwowych, w których odbywają się kursy Szkoły Edukacji Językowej.

 

ROZDZIAŁ VII. ROZPORZĄDZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW Szkoły Edukacji Językowej
FACE2FACE E.Wójciak, A.Ślęzak s.c.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe zbierane podczas podpisywania umowy świadczenia usług, jest FACE 2 FACE E. Wójciak, A.Ślęzak s.c. z siedzibą w Rykach przy ul. Słowackiego 15/2.

Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej f2f.edu.pl lub zadzwonić pod numer 607 278 567 – Ewelina Wójciak, 661 248 548 – Anika Ślęzak lub przyjść osobiście do Biura Szkoły w Rykach przy ulicy Słowackiego 15/2.

Podczas podpisywania umowy, Szkoła Edukacji Językowej FACE2FACE wymaga od Klienta podania następujących danych osobowych:

 • imię, nazwisko i data urodzenia Ucznia;
 • imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy Rodzica Ucznia;

Podanie powyższych danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług edukacyjnych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Skoła może wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.

Celem przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Szkoły FACE2FACE jest:

 • kontaktowanie się z klientami w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym informowanie o konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Szkołę;
 • kontaktowanie się z klientami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez wiadomości sms i fanpage na portalu Facebook.com;
 • obsługa zgłoszeń, które do kierowanych np. przez formularz kontaktowy;
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych i rachunkowych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, klient może wycofać w dowolnym momencie.

 

Szkoła Edukacji Językowej FACE2FACE gwarantuje spełnienie wszystkich praw Klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • Klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne – może poprosić o sprostowanie danych;
 • Dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę – może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • Klient zauważy, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

 • jeśli Klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych na okres pozwalający Szkole FACE2FACE sprawdzić prawidłowość tych danych;

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Szkołę jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł;
 • jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu Klient może skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Do danych Klientów mają dostęp właścicielki spółki FACE2FACE oraz upoważniony do ich przetwarzania pracownik biura Szkoły. Ponadto, do danych Klientów mogą mieć również dostęp upoważnieni pracownicy biura kadrowo-rachunkowego, świadczącego usługi w ramach obsługi podatkowo-rachunkowej Szkoły FACE2FACE.

Dane Klientów, w celach związanych z windykacją należności, mogą zostać przekazane odpowiednim organom prawnym.

Zebrane dane osobowe Klientów są przechowywane na czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Szkoła Edukacji Językowej informuje, że dane osobowe Uczestnika i Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji. Uczestnik oraz Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Szkołę Edukacji Językowej dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 4. Do podpisania umowy konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

contact
anika
ANIKA ŚLĘZAK
Tel. 661 248 548
ewelina
EWELINA BOGUSZ
Tel. 607 278 567
PATRONAT MEDIALNY
Twój Głos
pase Cambridge pearson Oxford